Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre e-shop www.rozbehnisa.sk a informácia o spracúvaní osobných údajov

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („ZoOÚ“)

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je BestGuest, s.r.o., IČO 46 386 246, so sídlom Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka č. 21069/S (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Adresa pre poštový styk: BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, SR, Telefónne číslo/ sms: +420 773 876 828, E-mail: juraj.kovac@rozbehnisa.sk
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb, získal v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe plnenia zmluvy/objednávky dotknutej osoby, súhlasu dotknutej osoby, plnenia svojich zákonných povinností, prípadne z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ spracováva iba bežné osobné údaje dotknutých osôb.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 2. na účely eshopu: plnenie zmluvy/ objednávky zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, plnenie zákonnej požiadavky vybavovanie reklamácií podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
 3. na účely vedenia zmluvnej agendy prevádzkovateľa: plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zmluvnou stranou (kupujúci/ predávajúci/ autor/ zhotoviteľ/ objednávateľ/ darca/ obdarovaný/ klient/ poskytovateľ a pod.) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
 4. plnenie zákonnej požiadavky vedenia účtovníctva prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 o DPH a súvisiacich právnych predpisov,
 5. plnenie zákonnej požiadavky správy registratúry prevádzkovateľa (evidencia došlej/ odoslanej pošty vrátane elektronickej pošty) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi,
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania marketingových ponúk (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia pre prípad, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby cez eshop prevádzkovateľa,
 7. na účely umiestnenia ID anonymného používateľa - súbor cookie (analytický nástroj na monitorovanie webových stránok) na web stránku rozbehnisa.sk za účelom základnej funkčnosti web stránky, merania návštevnosti web stránky, analýzy s cieľom optimalizovať funkčnosť web stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je základné a správne fungovanie web stránky www.rozbehnisa.sk a zabezpečenie, aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne. Cookies je malé množstvo stavovýchdát, ktoré www server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy, v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Web stránka používa iba anonymné ID užívateľa, prostredníctvom ktorého neidentifikuje žiadne ďalšie údaje o dotknutej osobe.
 8. Účelom spracovania osobných údajov je
 9. uzatvorenie zmluvy, rokovanie o uzatvorení zmluvy, správy alebo zmene zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, vybavenie objednávky, riadny výkon práv a povinností prevádzkovateľa zo zmluvy, vybavovanie reklamácií; pri uzavretí zmluvy/ objednávky sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/ miesto podnikania, bankový účet, e-mail, telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy/ objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť alebo vybavovať reklamácie zákazníkov, doba spracúvania je 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od skončenia reklamačného konania;
 10. uzatvorenie zmluvy, rokovanie o uzatvorení zmluvy, správy alebo zmene zmluvy na žiadosť dotknutej osoby, riadny výkon práv a povinností prevádzkovateľa zo zmluvy; pri uzavretí zmluvy sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne plnenie zmluvy (titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/ miesto podnikania, bankový účet, e-mail, telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, doba spracúvania je 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;
 11. vedenie účtovníctva, archivácia a likvidácia účtovných záznamov; za týmto účelom sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne plnenie príslušných právnych predpisov (titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/ miesto podnikania, bankový účet, e-mail, telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy/ objednávky a vedenia účtovníctva, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu/ objednávku uzavrieť, doba spracúvania je 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;
 12. evidencia došlej/ odoslanej pošty vrátane elektronickej pošty; za týmto účelom sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne plnenie príslušných právnych predpisov (titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa, e-mail), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre vedenie firemnej korešpondencie, doba spracúvania je 5 rokov;
 13. zasielanie obchodných oznamov (newsletterov) a výkon ďalších marketingových aktivít; vyžadované osobné údaje sú: e-mail, udelenie súhlasu a poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre obdržanie obchodných a marketingových oznamov (newsletterov), doba spracúvania je do odvolania ohlasu so spracúvaním osobných údajov;
 14. základné a správne fungovanie web stránky rozbehnisa.sk, funkčnosť web stránky, prostredníctvom cookies. Cookies nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely. Zakázania cookies vo Vašom zariadení môže znamenať zhoršenie fungovania webovej stránky prevádzkovateľa, resp. Až nedostupnosť web stránky, doba spracúvania je pokiaľ je to nevyhnutne nutné pre fungovanie webu.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu podľa čl. III. bod 2 vyššie),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, na ktoré sa súhlas dotknutej osoby vyžaduje.
 1. Dotknutá osoba má možnosť nastaviť predvoľby súborov cookies v každom internetovom prehliadači. Väčšina prehliadačov automaticky povoľuje súbory cookies. Tieto predvolené nastavenia je možné zmeniť, aby sa zablokovali súbory cookies alebo aby užívateľa varovali o používaní súborov cookies. Je dôležité vedieť, že určité služby webovej stránky závisia od prijatia súborov cookies; preto ak ich užívateľ zablokuje, môže sa vyskytnúť neočakávané prerušenie na webovej stránke, v najhoršom prípade môžu byť služby webovej stránky nedostupné.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov môžu byť sprostredkovatelia (externý účtovník/ spolupracovník), tretie strany, osoby, ktoré prídu do styku s OÚ u prevádzkovateľa, ale ďalej OÚ nespracovávajú a sú u prevádzkovateľa zaviazané mlčanlivosťou.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Práva dotknutých osôb

 1. Za podmienok stanovených v Nariadení má zákazník právo:
 • na prístup k OÚ,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania OÚ,
 • namietať proti spracúvaniu OÚ,
 • na prenosnosť OÚ,
 • kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa ktorýmkoľvek spôsobom z nižšie uvedených:
 1. Adresa pre poštový styk: BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, SR
 2. Telefónne číslo/ sms: +420 773 876 828
 3. E-mail: kovac@rozbehnisa.sk
 • podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421/2/3231 3214, e-mail: dozor@pdp.gov.sk).

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba (zákazník) potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.
 2. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba (zákazník) potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej web stránke.

Tieto Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre e-shop www.rozbehnisa.sk nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.